fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

Zapojené školy

image

Základná škola Ulica pionierov 1, Rožňava

Prioritnou úlohou školy je umožniť všetkým žiakom získať dostatočné všeobecné vedomosti a zručnosti vo všetkých všeobecnovzdelávacích predmetoch a hlboké odborné vedomosti vo všetkých zvolených voliteľných predmetoch. Dať šancu každému žiakovi, aby sa rozvíjal podľa svojich schopností a bolo mu umožnené zažiť úspech bez ohľadu na rodinné a majetkové pomery, sociálne prostredie, národnosť a rasu. Výchovno-vzdelávaciu činnosť smerujeme k príprave žiakov na život, aby boli schopní kriticky a tvorivo myslieť, rýchlo a účinne riešiť problémy. Snažíme sa rozvíjať osobnosť žiaka vo všetkých jeho schopnostiach a predpokladoch. Škola sa tiež snaží dosiahnuť zvýšenie gramotnosti v oblasti IKT žiakov a zabezpečiť kvalitnú prípravu žiakov v cudzích jazykoch so zreteľom na možnosti školy, so zameraním na komunikatívnosť a s ohľadom na schopnosti jednotlivých žiakov. Škola zabezpečuje podmienky na vzdelávanie žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami a žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia tak, aby mali rovnocenný prístup vo vzdelávaní. Naším princípom je skvalitniť spoluprácu s rodičmi a verejnosťou a v spolupráci s rodičmi vychovať zo žiakov pracovitých, zodpovedných, morálne vyspelých a slobodných ľudí.

Adresa: Ulica pionierov 1, Rožňava
Telefon: 058/7345278

 

Zpět na seznam